ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “R2R, IR and policy development”