การอบรม "คุณลิขิต" ผู้เก็บรวบรวม "เรื่องเล่าปฏิบัติ" 25-27 มกราคม 2559